சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 013

61. நாம் #உண்மையாக இருந்தால் நம் #குடும்பம்_நலமடையும். #சிவசித்தன் தன் #கலையால் உண்மையாக வாழக் #கற்றுக்_கொடுக்கின்றான்.

62. #சிவசித்தன்சொன்னவை #உண்மையின்_தெளிவு #உணர்வின்_தெளிவு. இதுவே #நெற்றிக்கண்ணின்_திறப்பு. #உண்மைசிவசித்தன்.

63. #உண்மையறியாமல் எதையும் #பேசக்கூடாது. #சிவசித்தன் கற்றுக் கொடுத்தது.

64. #Failure is #impossible when you’re with #Mega_Master #Sivasithan.

65. #Trust #Mega_Master #Sivasithan, now you are able to #believe your #mind which is now #akam. Now you can #achieve your #goals by his #grace.