சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 015

71. Give #first_preference to #Mega_Master #Sivasithan and his art then you will able #attract the real #happy_things.

72. What ever be the emotions #anger, grief, worry,stress and fear weakens our whole body. Learn Mega Master #Sivasithan’s art and live in #peace.

73. #Mega_Master #Sivasithan by his art is giving the #mankind the #vision to find who our #real_ones are.

74. நம் உடலில் உள்ள #உள்_உறுப்புகள் #பழுதாகிபோனதற்கு காரணம் நாம் உண்ட #அளவற்ற_உணவே. நம் உள் உறுப்புகள் நலமடைய #சிவசித்தன் #கலையே_துனை.

75. #ஊருக்கும் #உலக_மனிதனுக்காக நாம் #வாழ_பிறக்கவில்லை. நாம் #நம்_வாழ்விற்காகவே #வாழ்கிறோம் என்பதை #சிவசித்தனே கற்றுக் கொடுத்தான்.