சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 031

151. #Sivasithan advice us to stop #beating our self, he says don’t be #nervous #calm_down your #wandering_thoughts, everthing will be set #right.

152. If #some_body is #struggling, #Mega_Master #Sivasithan #advice us not to give our #opinion for them #ask_them how can I help for you.

153. #சிவசித்தன் தன் தொழிலால் பல குடும்பங்களை #வாழவைத்து உள்ளான் என்பதே #உண்மை.

154. ஒவ்வொரு #தொழில் செய்பவனும் தன் தொழிலை பயன்படுத்தி எத்தனை #குடும்பத்தை #நாசம் செய்து இருக்கிறான்.

155. #முன்னால் #பயிற்சியாளர்களின் #தவறான_பிரச்சாரம் #சிந்தாமணி #பாமர_பெண்களிடம் எடுபடவில்லை. #உயர்ந்த_நிலையில் #சிவசித்தன்.