சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 035

171. #சுறுசுறுப்பான #வாழ்வினை #கொடுத்தவன் #சிவசித்தன்.

172. #அகத்தில் இருக்கும் #சிவசித்தனை உணராத அனைவரும் #நாத்திகர்களே #இறைவனை #வெளியே #தேடுபவர்களே.

173. #சிவசித்தன் மேல் #பொறாமை கொண்டால் #படைப்பின் #இருண்டபகுதிகளுக்கு #விரும்பி செல்லும் நிலை ஏற்படும்.

174. #சிவசித்தன் மேல் உள்ள #பொறாமை காரணமாகவே நாம் அவர் செய்யும் #செயல்களை #விமர்சனம் செய்கிறோம்.

175. If you are with the #Mega_Master #Sivasithan then you are a #competent_worker.