108 பாடல்கள் – ‘ஒள’ வரிசைப் பாடல்கள்

சிவகுருவே சரணம் ! சிவகுரு சிவசித்தனின் 108 பாடல்கள்

(107)

ஒளடதம் தேவையில்லை ஆதியின் வழிவந்த

வாசியதை செம்மையோடு எம்முள் செம்மையுறுத்தி

செங்கண்ணனை எம்மனக்கண்ணில் எம்முள் எழச்செய்த ஏகனே

எல்லாம் வல்ல சிந்தாமணி சிவகுரு சிவசித்தரே!

 

சிவகுருவின் பக்தன்,  

ம.சண்முக பாண்டியன்,

வாசியோக வில்வம் எண்: 10 11 001

Leave a Reply