108 பாடல்கள் – ‘அக்’ வரிசைப் பாடல்கள்

சிவகுருவே சரணம் ! சிவகுரு சிவசித்தனின் 108 பாடல்கள்

(108)

அக்படைத்தவனின் பிரபஞ்சம் இதுவே

இதனை அறிய உலகில் மையம் ஒன்றே

அக்துவே எம் ஆசானின் சிந்தாமணி

ஸ்ரீவில்வ வாசியோக மையமே!

 

சிவகுருவின் பக்தன்,  

ம.சண்முக பாண்டியன்,

வாசியோக வில்வம் எண்: 10 11 001

Leave a Reply