உணவே கழிவு என்று கேட்டது உண்டா?

சிவசித்தனே, உணவே கழிவு என்ற உண்மையை உணர்த்தி.
அளவான  இரு வேலை உணவோடு நோயின்றி வாழவைக்கிறார்!