நோய் என்ற ஒன்றே இல்லை என்று யாரும் சொன்னது உண்டா ?

சிவசித்தன் ஒருவனே, நோய் என்ற ஒன்றே இல்லை என்றும்  மனித செயல்காளால் உடல் கழிவை சேர்த்து, இயற்கை செயலை தடுத்துள்ள்ளனர் என்றார்!