மலம், சலமே உடல் துன்பத்துக்கு காரணம் என்று கூறியுள்ளார்களா ?

சிவசித்தனே, உடல் கழிவுகளை உண்மையாக வெளியேற்றி, தேகமாய் மாற்றி. எலும்பில் தோல் போற்றிய தேகத்தை தந்து வாழ வைக்கிறார்.