உடல் வெப்பம், குளிச்சி சமநிலையில் வைக்கும் நிலையை தந்துள்ளனரா?

சிவசித்தனே, உடலில் வெப்பம், குளிர்ச்சி நிலைகளை உணர்த்தி, உடலை பாதுகாக்க வழிகளையும் தந்துள்ளார்.