உணவில் சத்து இல்லை, ஆன்மாவே சத்து என்று கூறியுள்ளனரா ?

சிவசித்தன், ஒருவனே ஒரு மனித வாழ்வதற்கு சத்து உணவில் இல்லை, ஆன்மாவில் உண்டு என்று கூறி நிருபித்து உள்ளார்.