108 பாடல்கள் – ‘உ’ வரிசைப் பாடல்கள்

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 108 பாடல்கள் (45) உண்மை உணர்வதனை உடலது உணர உணர்ந்திடு வாசியின் தன்மையதை உத்தம சொரூபம் சிந்தாமணி சிவகுரு சிவசித்தரின் வாக்கின் தன்மையறிந்தே வளியறிவாயே!   (46) உலகை இயக்குகின்ற சக்தியது வாசியே வாசியில் வசிப்பது சிவசித்தியே சிவசக்தியது உள்ளிருந்து இயக்குவது சிவகுரு சிவசித்தரெனும் அற்புத மெய்யரையே! அம்மெய்யரின் மெய்கலையாம் வாசியை அறி! கிட்டிடும் சிவகதியே!   (47) உரித்தாகும் நித்திய சித்தியது கழிவதனை …

108 பாடல்கள் – ‘ஈ’ வரிசைப் பாடல்கள்

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 108 பாடல்கள் (40) ஈடில்லா இணையில்லா இறைசக்தியது இயங்குதப்பா எம் சிவகுரு சிவசித்தனின் உள்ளுள்ளே! அவருள்ளே இயங்குகின்ற அற்புத சக்தியதை அறிந்துகொள்ள அறிந்திடப்பா உயிர்க்கலையாம் வாசிகலையதையே!   (41) ஈரமது உள்ள மண்ணிலே விளையும் புல்பூண்டே இச்செயல் போல வாசிகலையும் செய்யும் உடலதிலே அணுக்களது புதிதாய் வளரும் செயலது நடக்குமே சிவகுரு சிவசித்தரின் அருளாலே!   (42) ஈர்க்குமே இறையதனை வாசிகலையதனை பயில்கையிலே! பகலவன் …

108 பாடல்கள் – ‘இ’ வரிசைப் பாடல்கள்

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 108 பாடல்கள் (32) இயக்கங்களை இயக்கிடுமே சிந்தாமணியதுவே உம்பணியது வாசியை அன்றாடம் செய்கையிலே! சிவகுரு சிவசித்தரின் குருவருளாலும் ஈசனாரின் இறையருளாலும் கிட்டிடுமே கிட்டாத பேரின்பமதுவே!   (33) இமையது விழியதைக் காப்பது போல உம் உடலதை உயிர்விட்டுப் பிரியும் காலம் வரையிலே! பிணியது அண்டாது நற்கதியிலே உம்கூட்டதனை கூட்டிச் செல்லுமே சிவசித்தரின் வாசியதுவே!   (34) இல்லத்தை ஆளுகின்ற பெண்ணுக்கு இல்லையது இறையுணர்வாம் சுழிமுனையது …

108 பாடல்கள் – ‘ஆ’ வரிசைப் பாடல்கள்

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 108 பாடல்கள் (20) ஆழியிலே அடர்ந்துள்ள உப்பதனை பிரித்தெடுக்கும் ஆதவனின் செயல்போல அங்கமதில் கழிவதனை பிரித்தெடுக்கும் ஆதவனே! வாசியோக குரு சிந்தாமணி சிவகுரு சிவசித்தரே!   (21) ஆறிரண்டு ஆதாரம் அங்கமதில் உண்டென்று அவனியிலே வாழ்ந்திட்ட முன்னவர்கள் கண்டகூற்றதை தாண்டி கூடுதல் ஆதாரம் உண்டென்று உண்மையை உன்னை உணரவைக்கும் உத்தமரே சிவகுரு சிவசித்தர்!   (22) ஆராய்ந்து உம் அங்கத்திற்கு வாசியளித்து வாழ்வளிக்கும் சிவகுரு …

சிவசித்தனின் வான்வாசி – செப்டம்பர் 2014 – பாடல் – 13 சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால், சீவனில் சிவத்தை அறிந்து சிரமேற்கொண்டு சிந்தை தெளிந்தலே சிவசித்தரின் வான்வாசியோகமதிலே! வரமாட்டான் காலன் உன் தேகமதிலே கழிவுகளின் மேலேறி! தெரித்தோடுவான் கருமருந்து எனும் உள்அரக்கன் ! காயமதில் தெரிந்திடுமே காலத்தில் காட்சி உன் உள்ஒளியாய் ஒளிர்விடும் உண்மை அகமனே! அழிவில்லாப் பரம்பொருளே அகத்திலே ஆத்ம இன்பம் கொள்வாய் சிவசித்தரின் வாசிதனிலே! உண்மையாய் நீ …

சிவசித்தனின் வான்வாசி – செப்டம்பர் 2014 – பாடல் – 10 சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால், கழிவோடு நீ சொன்ன பல மந்திரங்கள் உன்னை மேம்படுத்தியதா? உண்மையாய் நீ சொல்! சிவசித்த வான்வாசியோகம் மூலம் கால் கொண்டு கழிவகற்றி எம் சிவசித்த மந்திரந்தை மும்முறை உன் உள் அகத்தில் உரைக்க உறைந்திருந்த சர்ப்பமும் உயிர் பெறுமே சத்தமில்லாத சங்கீதம் உன் சித்தத்திலே! தேவையா ஆலயம்? உன் தேகமே ஆலயமாம்! உன் …

சிவசித்தனின் வான்வாசி – செப்டம்பர் 2014 – பாடல் – 07 சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால், உணவல்லவே உயிரை வளர்ப்பது உயிர் அது வளரும் உண்மையால் உண்மை அது உணரப்படும் உடல்கழிவின் வெளியேற்றத்தால் கழிவின் வெளியேற்றம் சிவசித்தனின் வான்வாசியால் மட்டுமே! சேர்த்து வைத்த பணமும் சேர்த்துக் கொண்ட பந்தமும் பெற்றெடுத்த பெற்றோரும் பேர்வைத்த பெரியோரும் கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியரும் உண்மை என நான் தினமும் வழிபட்ட உருவமும் உற்றாரும் உடன் …

Vaasi Yogam. கருத்திலே நிறைவான்

சிவசித்தனின் வான்வாசி – செப்டம்பர் 2014 – பாடல் – 04 சிவகுரு சிவசித்தனின் ஆசியால், காயமதில் காலை உள்ளேற்றி மாயனின் கழிவை ஐவகையில் வெளியேற்றி! உண்மை யாதுமென உன்னுள்ளே தானாய் உணர்வாய் உண்மைக்கு உண்மையாய் உன் உடம்பிற்கும் உண்மையாய் உன் உடம்பின் உயிருக்கும் உண்மையாய் எம் சிவகுரு சிவசித்தன் மும்மந்திரந்தனை கலங்காது கண்ணிமையாது வாயசையாது உள்மொழிந்ததுமே! கருத்திலே நிறைவான் காணக்கிடைக்காத ஜோதியனாய் உன் நெற்றி மையமதில் – ஜதியில்லா …