சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 037

181. #Mega_Master #Sivasithan is #creating #fear in #mankind to #raise their #awareness and make #themselves to #progress towards #healthy_living. 182. Before #joining #consistently #investigate how #students of #Sivasithans_Gurukulam get energy from Sivasithan. Now #surrender to Sivasithan. 183. What ever be the #hurt,#pain or #suffering, all will get #disappear when we learn …

Sivasithavaasithegakannan | 036

176. நமது #செயல்களை எவ்வாறு #நெறிப்படுத்துவது என்றே #சிவசித்தன் கற்றுக் கொடுக்கின்றான். 177. #புலன்களின் #விபரித #போக்கிற்கு காரணம் தவறான #உணவே. #சிவசித்தன் #உணர்த்தியது. 178. #பழிச்சொல் வாங்காமல் #வாழ்வது எப்படி என்று கற்றுக்கொடுக்க #வந்தவனே #சிவசித்தன். 179. #சிவசித்தன் தொடர்பிலே #தன்னுர்வு_பெற்றவன் மீண்டும் #துன்பம் நிறைந்த #வெளியுலகிற்கு செல்வது இல்லை. 180. #உடலில் உள்ள #கழிவுகளே #ஆகோர_பசியை உண்டு பண்ணுகின்றது. #சிவசித்தன் கலையை கற்றதால் #உணர்ந்தது.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 035

171. #சுறுசுறுப்பான #வாழ்வினை #கொடுத்தவன் #சிவசித்தன். 172. #அகத்தில் இருக்கும் #சிவசித்தனை உணராத அனைவரும் #நாத்திகர்களே #இறைவனை #வெளியே #தேடுபவர்களே. 173. #சிவசித்தன் மேல் #பொறாமை கொண்டால் #படைப்பின் #இருண்டபகுதிகளுக்கு #விரும்பி செல்லும் நிலை ஏற்படும். 174. #சிவசித்தன் மேல் உள்ள #பொறாமை காரணமாகவே நாம் அவர் செய்யும் #செயல்களை #விமர்சனம் செய்கிறோம். 175. If you are with the #Mega_Master #Sivasithan then you are a #competent_worker.

Sivasithavaasithegakannan | 034

166. #சிவசித்தன் அவர்களை #தவறாக #பேசுபவர்களின் #முகத்தை பார்த்தால் கூட #துன்பமே. 167. #குற்றங்களில் மிக #பெரிய_குற்றம் #சிவசித்தனை #சாதாரண #மனிதனாக கருதுவதே. 168. #ஒய்வு_பெறும் #வயது என்ற ஒன்று #சிவசித்தனின் தொடர்பில் #உள்ளவர்களுக்கு #கிடையாது. 169. #சிவசித்தன் கூறும் #அனைத்தையும்_விட்டு_விடு என்பதன் பொருள் நமது #செயல்களை எப்படி #நெறிப்படுத்துவது என்பதே. #சோம்பேறியாக இருப்பது அல்ல. 170. #மக்களிடம் பெறும் #மலிவான #மரியாதைக்காக #மனிதன் #அப்பாவியாக #நடிக்கின்றான். #சிவசித்தன் #ஏமாறாமல் இருக்க #கற்றுக்_கொடுக்கின்றான்.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 033

161. #உடல்_செளகரியம் தான் #முக்கியம் என்று #கருதுபவன் #சிவசித்தனன நோக்கி கை #நீட்டுகின்றான் #துன்பப்படுகின்றான். 162. நம் #உடலின் #செயல்_திறனை அதிகரிக்க கற்றுக் கொடுத்து நம் #அகத்தில் இருப்பது யார் என்று நம்மை #உணர_வைத்தது #சிவசித்தனே. 163. நானும் #சிவசித்தனும் ஒன்று என்று கூறுபவனே மக்களை #அழிக்ககுடிய #அசுர_கலாசாரத்தை #உருவாக்குகின்றான். 164. #சிவசித்தன் #மனம்_மகிழ்ந்து #முத்தி கொடுத்தால் கூட நாமும் #சிவசித்தனும் #சமமாக முடியாது. #தங்கம் ஒரு போதும் #தங்க_சுரங்கத்திற்கு ஈடாகாது. 165. #சிவசித்தனும் …

Sivasithavaasithegakannan | 032

156. #தனி_ஒருவனாக #சிவசித்தனின் #தனி_ராஜ்யம். #தவறு_செய்தவன் தன் #பத்தன் என்றாலும் #தன்டனை உறுதி. 157. சிவசித்தன் நிலை என்ன என்று அறியாமல் செயல்பட்ட #ஆன்மாக்களை சிவசித்தன், #சிவசித்தனின் #பிரபஞ்சக்குருகுலத்திற்கு வரக்கூடாது என்று தடை. 158. #சிவசித்தன் #பிரபஞ்சக்குருகுலத்தில் #அதிகாலை #சங்கொலி கேட்டது. 159. #முற்பிறவியில் நாம் செய்த #செயலுக்கான #களமே தற்பொழுது நமக்கு கொடுக்கபட்ட #வாழ்வு. #சிவசித்தன் #சொல்_பேச்சு_கேட்டால் #வெற்றி பெறலாம். 160. #முற்பகல் நாம் செய்த #செயல்களே #தற்பொழுது நாம் #பெற்ற #துன்பம் நிறைந்த …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 031

151. #Sivasithan advice us to stop #beating our self, he says don’t be #nervous #calm_down your #wandering_thoughts, everthing will be set #right. 152. If #some_body is #struggling, #Mega_Master #Sivasithan #advice us not to give our #opinion for them #ask_them how can I help for you. 153. #சிவசித்தன் தன் தொழிலால் பல குடும்பங்களை #வாழவைத்து …

Sivasithavaasithegakannan | 030

146. #மக்களின் #அன்றாட_வாழ்க்கைக்கு தேவையான #அறிவையும் அதை செயல்படுத்தும் #ஊக்கத்தை_அளிக்கும் பொருட்டு #சிவசித்தன் தன் கலையை கற்றுக்கொடுக்கிறார். 147. #எல்லோருடைய #அகத்திலும் #சிவசித்தன் #வீற்று_இருந்து எல்லோரையும் #கண்காணித்து கொண்டு இருக்கிறார். 148. #அடிமை_வாழ்வு #வாழ்ந்த எங்களுக்கு #கதந்திரம் #கொடுத்தவன் #சிவசித்தன். 149. #பத்தி_தொண்டு என்பது #சிவசித்தன் #சொல்_பேச்சு கேட்டு நம் #வாழ்வில் #கடைபிடிப்பதே. 150. #எங்களுடைய_செல்வம் #எங்களுடைய_அதிகாரம் #எங்களுடைய_அறிவு கொண்டு #சிவசித்தனை #மயக்க_முடியாது.