சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 029

136. அடுத்த #பிறவியிலும் #சிவசித்தனுடன் #பிறக்க_வேண்டுமா? இப்பொழுதே #சிவசித்தன் #தொடர்பில்_வாருங்கள். 137. Don’t allow the #devil #Maya to #define and #determine the day of #yours. Call #Mega_Master by his name #Sivasithan, Maya will run away. 138. #Mega_Master #Sivasithan #reign has been #established, so #punishment #immediately. 139. #Call_upon #Mega_Master #Sivasithan from your #heart to #heal you, …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 027

131. இடையறாது #சிவசித்தன் அவர்களை நினைத்துகொண்டு சிவசித்தன் கூறும் செயல்களைசெய்பவர்கள் சிவசித்தனை #நெருங்கி_வருகிறார்கள். 132. #சிவசித்தனின் #சாம்ராஜ்யம் சிவசித்தனால் #ஸ்தாபிக்கபட்டுள்ளது. இங்கு #தவறு_செய்தால் உடனே #தண்டனை உண்டு. 133. தன்னுடைய #மாணவர்களுக்கு #மங்களகரமான_வாழ்வு கொடுப்பதற்காகவே சிவசித்தன் #சிவசித்தனின்_பிரபஞ்சக்குருகுலத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். 134. சிவசித்தன் கூறும் #செயல்களை #கடைபிடிப்பவர்கள் மேல் #சிவசித்தன் #விசேஷ_கருணை காட்டுகிறார். 135. #சிவசித்தன் உடன் நம் #அன்பை #பெருக்கி_கொண்டோம் என்றால் நமக்கு #முத்தியை பற்றி கவலையில்லை.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 021

101. The #system of #art #summarised by the #Mega_Master #Sivasithan seems to be #impractical but it #performs lot of #wonders in our body. 102. #Mega_Master #Sivasithan is my #good_friend who see the #Truth and #pain in #myself. 103. #Closer to #Mega_Master #Sivasithan made me #perfect in all #activities. I #realise now how …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 019

91. சிவசித்தன்சொன்னவை தேசத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அறிவை ஊட்டி வளர்க்க வேண்டியவள் தாயே. உண்மை சிவசித்தன். 92. சிவசித்தன்சொன்னவை எல்லா #இடங்களிலும் சரி கட்டற வேலை தான். நடக்கிறது. #சீர்_செய்யும் வேலையை #சிவசித்தன் ஒருவனே தனியாக செய்கின்றான். 93. சிவசித்தன் ஒருவனை தவிர யாரும் #குருவாக முடியாது. #உண்மைசிவசித்தன் 94. #சிவசித்தன்சொன்னவை #கருக்கொண்டு இருக்கும் #தாயின்_எண்ணங்கள் #தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். #உண்மைசிவசித்தன். 95. #மனிதன் தன் தகுதியை வளர்த்து கொள்ளாமலயே எல்லாவற்றையும் …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 017

81. முன்பு #உலகம் எங்கள் #சிவசித்தனின்_செயல்களை #வியப்பாக பார்த்தது. தற்பொழுது உலகம் அவருடைய #மாணவர்களான எங்களை வியப்புடன் பார்க்கிறது. 82. #தலைவனின் பேச்சைக் கேட்டு யார் ஒருவன் தன் #குடும்பத்தை தலைவனின் #வழிநடத்துதல்படி #பராமரிக்கின்றானோ அவனே #ரசிகன். #சிவசித்தனே #எங்கள்_தலைவன். 83. #குடும்பம்_நலமாக இருக்க யார் ஒருவன் #நல்வழி_காட்டுகின்றனோ அவனே #தலைவன். எங்கள் தலைவன் #சிவசித்தனே. #உண்மைசிவசித்தன் 84. #சிவசித்தன்சொன்னவை #குடும்பம்_நலமாக இருக்க குடும்ப #தலைவனுக்கு_ஆய் போக வேண்டும், குடும்ப #தலைவிக்கு_ஆய் போக வேண்டும். #உண்மைசிவசித்தன். …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 015

71. Give #first_preference to #Mega_Master #Sivasithan and his art then you will able #attract the real #happy_things. 72. What ever be the emotions #anger, grief, worry,stress and fear weakens our whole body. Learn Mega Master #Sivasithan’s art and live in #peace. 73. #Mega_Master #Sivasithan by his art is giving the #mankind the #vision …