சிவகுரு சிவசித்தனின் தனியுலக செயல்கள் 2

சிவகுரு சிவசித்தனே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் தனியுலக செயல்கள் 2 வாசியோகப்பயிற்சிக்கு முன் எனக்கு மலம் சரியாக வெளியேறாது. மலம் வெளியேற மருந்து, மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தது. வாசியோக மையத்தில் சேர்ந்த நான்காவது நாளே எனது பிரச்சினைகள் தீர்ந்தது. நோய் என்பதே கிடையாது. உடல் கழிவாகிய மலமே அனைத்திற்கும் காரணம் என்று சிவகுரு சிவசித்தன் கூறியதை உணர்ந்து கொண்டேன். நன்றி சிவகுருவே! பெயர்: சாந்தி.G வில்வம் …