ஒருநாமம் ஓருருவம் ஒன்றுதான் என்பாய்

  ஒருவனாய் படைத்தேன் உலகை ஒருவனாய் அனைத்தும் ஆனேன் அனைத்தும் யாம் ஒருவனே என்றேன் எமை ஒருவனும் அறியா ஓராண்டு எம்வாசிக்கலை செய்து அனைத்தும் சிவசித்தனாய் உணர்வாய், ஒருநாமம் ஓருருவம் ஒன்றுதான் என்பாய் . “சிவசித்தன்” உண்மையாய் இருங்கள் உள்ளகமதில் இறைவன் உண்டு!