சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 961 – 970

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 961. பலதான ஆன்மாக்கள் நின்குடில்வந்தே நற்கதி அடைந்ததே நாளும்பொழுதும் ஐயனே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   962. ஓரிடத்தில் இருந்திட்டேபலநூறு இடங்களில் அவதரிக்கும் ஆற்றலின் வடிவமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   963. வளியோடு வளம்தந்தாயே உம்மைவலியின்றி வலம்வந்தே ஏகாந்தம் அடைந்தோமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   964. உம்மைமாயோன் என்றே நினைவேனோ மகவேதனாகி எம்முள்நின்ற உம்மையே ஓம் சிவய சிவசித்தனே! …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 951 – 960

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 951. வலியாத வாழ்வின்இறுதியை அளிப்பவரே சுவாசத்தின் சுகமாய் அருள்பவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   952. நின்புகழை முழுங்குவதாலே கலங்காதிருக்கிறோமே எந்நாளும் எப்போதுமே ஐயனே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   953. உண்மையான எம்மானே உம்சிவசித்தவாசி உள்ளுள்செயல்பட உன்னதமாகுமே அகமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   954. மூலிகையும் தேவையில்லை மூலவனேஉம் உண்மைவாசி செயல்பட யாதும்வேண்டாமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 941 – 950

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 941. இயற்கையோடு இயங்குவதற்கு இயல்பை வழிவமைத்த முன்னரே நன்னரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   942. மென்மையிலும் மென்மையரே வன்மையது ஆட்கொள்ள கடுமையிலும் கடுமையாய் ஒளிர்பவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   943. யாதொருகாலமும் ஆபத்துநாடாது அருள்கின்ற ஒளிப்பிழம்பே மெய்யான மெய்க்காப்பாளரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   944. உள்ளத்தின் உண்மையான உணர்ச்சிகளை வதனபாவத்தில் கண்டறியும் ஆற்றலே ஓம் சிவய சிவசித்தனே! …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 931 – 940

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 931. களங்கமில்லாத மாசின்மையற்ற உளமலத்தை போக்குகின்ற நிர்மலமான நிர்மலனே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   932. அங்கம்சூழ்ந்த அற்புத உணர்வாம் ஆகாச உணர்வதன் அறியச் செய்யும் அற்புதரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   933. நல்வழிதாண்டியே சூட்சுமமாய் அமைந்திட்ட பத்தாம்வழியை பகுத்தறியச் செய்தவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   934. நீதிநெறி தவறேனே ஒழுங்கீனம் மறந்தேனே மதிமழுங்கீனம் மறந்தேநின்னால் சுடர்விட்டேனே ஓம் …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 921 – 930

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 921. வலிநோக்கி வரும்வேலையின் வலியதனை பின்வழிநோக்கி வளியாலே ஓடச்செய்தவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   922. அற்பதிகம் அங்கசுகம் தாண்டியே ஆன்மீகம் அளித்திட்ட ஆனந்தமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   923. சொல்லிய சொல்லுள்ளே உண்மையின் சொரூபாய் ஒழிந்திருந்து ஒளிர்பவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   924. சூலத்தின் சூட்சுமத்தை எம்தேகத்துள் உணர்த்தியே இடவல சுழிமுனையை உணர்தினீரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே! …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 911 – 920

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 911. கண்டும் காணமால் இருந்தேனே ஒன்றைக்கொடுத்தே கண்டதை உணர்த்தி சிலிர்க்கச்செய்தவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   912. ஊற்றுநீர்போல ஊரிடத்தில் இல்லாறே ஆற்றுநீர்போல அனைத்திலும் பாய்பவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   913. ஊரையும்மறவேன் பெயரையும்மறவேன் உருவமும்மறந்தேனே ஒருபோதும் உனைமறவேனே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   914. ஈராறு திங்களிலே அங்கமதை புதிதாக்கி காலாலே புனிதமாகச் செய்தவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே! …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 901 – 910

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 901. தன்னைத்தானே அழித்திடுவோமே நின்னைத்தவறாக எண்ணுகிறவரது எண்ணத்தின் தன்மையே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   902. இம்மையையும் மறுமையையும் இனிதாக்கி நல்குகின்ற இருமையின் தன்மையே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   903. இணைந்திட்டே அறவழியில் இல்வாழ்க்கை நடத்துகின்ற நல்வாழ்க்கை அளித்தவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   904. பேசா திருந்தோமே உம்முன்னே பலர்நன்னயம் பேசுகின்ற பெரும்பேறு பெற்றோமே ஓம் சிவய சிவசித்தனே! …

சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் – 891 – 900

சிவகுருவே சரணம்! சிவகுரு சிவசித்தனின் 1009 பாடல்கள் 891. முறையில்லா வாழ்வதனை முன்னிருந்ததுபோலவே செவ்வைப் படுத்திட வந்தவுயர்வே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   892. உயிர்வாழ்வதற்கு ஏற்றதாய் உடலை உருவகப்படுத்திய உத்தமமான திருவுருவுவே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   893. நிழலாக காத்துநின்றருளி நித்தம்நித்தம் காத்தருள்கின்ற சுயம்பான சுடரொளியே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   894. எண்ணிலடங்காத குணங்கள் பலவற்றைக் கண்டவரே கண்டும் அகம்தளராதவரே ஓம் சிவய சிவசித்தனே!   …