சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் தோலுரித்துக் காட்டும் இரண்டும் கெட்டான் நிலைகள் 007

சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்கள் தோலுரித்துக் காட்டும் இரண்டும் கெட்டான் நிலைகள். 007 எங்கள் ஊரில் ஒரு சொலவாடை ஒன்று உண்டு. “தெருநாய்க்கென்று ஒரு பொறுப்பும் எந்த பொழப்பும் கிடையாது. ஆனால் தெருவின் பாதுகாப்பிற்கு நான் தான் பொறுப்பு என்ற ரீதியில் நிற்பதற்கு கூட நேரம் இல்லாமல் இங்கும் அங்குமாக ஓடிக் கொண்டு இருக்கின்றது. வீண் சண்டையிட்டு அடிபட்டு மடிந்தே போகின்றது. இன்றைய மனிதனின் …