சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 039

191. #தன்னுடைய #பாவங்களில் இருந்து விடுபடும் #இரண்டாம்_படி நிலையில் இருக்கின்றனர். 192. எந்த விதமான #சடங்குகளிலும் #பற்று_கொள்ளாமல் #சிவசித்தன் கொடுத்த #செயல்முறைகளில் பற்றுக் கொண்டு #செவ்வனே #கடைபிடிப்பவன். 193. #சிவசித்தன் வகுத்து கொடுத்த #உணவு_வகைளை உட்கொள்பவன் #எல்லாவிதமான #பாவங்களில் இருந்து விடுபடும் #முதல்_படியில் #நிற்கின்றான். 194. #சிவசித்தன் #அறிவுத்தல்படி #உணவு_உட்கொள்ளாமல் மிக #குறைவாக_உண்பவன் #உடல்_துன்பம் ஏற்பட்டு சிவசித்தனை விட்டு #விலகிச்செல்கிறான். 195. #சிவசித்தன் #அறிவுத்தல்படி #உணவு #உட்கொள்ளாமல் மிக #அதிகமாக உண்பவன் #உடல்_துன்பம் ஏற்பட்டு சிவசித்தனை …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 037

181. #Mega_Master #Sivasithan is #creating #fear in #mankind to #raise their #awareness and make #themselves to #progress towards #healthy_living. 182. Before #joining #consistently #investigate how #students of #Sivasithans_Gurukulam get energy from Sivasithan. Now #surrender to Sivasithan. 183. What ever be the #hurt,#pain or #suffering, all will get #disappear when we learn …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 035

171. #சுறுசுறுப்பான #வாழ்வினை #கொடுத்தவன் #சிவசித்தன். 172. #அகத்தில் இருக்கும் #சிவசித்தனை உணராத அனைவரும் #நாத்திகர்களே #இறைவனை #வெளியே #தேடுபவர்களே. 173. #சிவசித்தன் மேல் #பொறாமை கொண்டால் #படைப்பின் #இருண்டபகுதிகளுக்கு #விரும்பி செல்லும் நிலை ஏற்படும். 174. #சிவசித்தன் மேல் உள்ள #பொறாமை காரணமாகவே நாம் அவர் செய்யும் #செயல்களை #விமர்சனம் செய்கிறோம். 175. If you are with the #Mega_Master #Sivasithan then you are a #competent_worker.

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 033

161. #உடல்_செளகரியம் தான் #முக்கியம் என்று #கருதுபவன் #சிவசித்தனன நோக்கி கை #நீட்டுகின்றான் #துன்பப்படுகின்றான். 162. நம் #உடலின் #செயல்_திறனை அதிகரிக்க கற்றுக் கொடுத்து நம் #அகத்தில் இருப்பது யார் என்று நம்மை #உணர_வைத்தது #சிவசித்தனே. 163. நானும் #சிவசித்தனும் ஒன்று என்று கூறுபவனே மக்களை #அழிக்ககுடிய #அசுர_கலாசாரத்தை #உருவாக்குகின்றான். 164. #சிவசித்தன் #மனம்_மகிழ்ந்து #முத்தி கொடுத்தால் கூட நாமும் #சிவசித்தனும் #சமமாக முடியாது. #தங்கம் ஒரு போதும் #தங்க_சுரங்கத்திற்கு ஈடாகாது. 165. #சிவசித்தனும் …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 031

151. #Sivasithan advice us to stop #beating our self, he says don’t be #nervous #calm_down your #wandering_thoughts, everthing will be set #right. 152. If #some_body is #struggling, #Mega_Master #Sivasithan #advice us not to give our #opinion for them #ask_them how can I help for you. 153. #சிவசித்தன் தன் தொழிலால் பல குடும்பங்களை #வாழவைத்து …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 029

136. அடுத்த #பிறவியிலும் #சிவசித்தனுடன் #பிறக்க_வேண்டுமா? இப்பொழுதே #சிவசித்தன் #தொடர்பில்_வாருங்கள். 137. Don’t allow the #devil #Maya to #define and #determine the day of #yours. Call #Mega_Master by his name #Sivasithan, Maya will run away. 138. #Mega_Master #Sivasithan #reign has been #established, so #punishment #immediately. 139. #Call_upon #Mega_Master #Sivasithan from your #heart to #heal you, …

சிவசித்தவாசிதேகக்கண்ணன் | 027

131. இடையறாது #சிவசித்தன் அவர்களை நினைத்துகொண்டு சிவசித்தன் கூறும் செயல்களைசெய்பவர்கள் சிவசித்தனை #நெருங்கி_வருகிறார்கள். 132. #சிவசித்தனின் #சாம்ராஜ்யம் சிவசித்தனால் #ஸ்தாபிக்கபட்டுள்ளது. இங்கு #தவறு_செய்தால் உடனே #தண்டனை உண்டு. 133. தன்னுடைய #மாணவர்களுக்கு #மங்களகரமான_வாழ்வு கொடுப்பதற்காகவே சிவசித்தன் #சிவசித்தனின்_பிரபஞ்சக்குருகுலத்தை நடத்தி வருகிறார்கள். 134. சிவசித்தன் கூறும் #செயல்களை #கடைபிடிப்பவர்கள் மேல் #சிவசித்தன் #விசேஷ_கருணை காட்டுகிறார். 135. #சிவசித்தன் உடன் நம் #அன்பை #பெருக்கி_கொண்டோம் என்றால் நமக்கு #முத்தியை பற்றி கவலையில்லை.